Przedsiębiorcą świadczącym usługi drogowego przewozu rzeczy w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami”) jest Translog Company s.r.o. z siedzibą w Pradze, posiadająca adres ul. Práčská 1881/14, 106 00, Praha 10 Republika Czeska , IČ:24133957 1, DIČ: CZ24133957, (dalej zwana „Przewoźnikiem”).

I. Zawarcie umowy

 1. Wykonywanie usług transportowych przez Przewoźnika następuje po przyjęciu zlecenia przewozu drogowego rzeczy. Przewoźnik potwierdza przyjęcie zlecenia poprzez przesłanie zleceniodawcy zgody na zawarcie zlecenia drogą elektroniczną: e-mailem, faxem, smsem lub pozostawiając wiadomość na komunikatorze giełdy transportowej. Usługi transportowe realizowane są w oparciu o zlecenie transportowe, niniejsze Ogólne Warunki i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie warunki wykonania zlecenia transportowego przesłane Przewoźnikowi po upływie jednej godziny od przyjęcia zlecenia zgodnie z pkt. 1, uznaje się za niewiążące, chyba, że Przewoźnik wyrazi na nie zgodę drogą elektroniczną.
 3. Zleceniodawca zawierając zlecenie albo zlecając dodatkowe usługi wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków w zakresie nieuregulowanym innymi wzajemnymi ustaleniami.

II. Sposób wykonania umowy

 1. Wykonywanie czynności załadunku i rozładunku towaru należy do obowiązków odpowiednio zleceniodawcy lub występującego w jego imieniu załadowcy albo odbiorcy. Przewoźnik może przyjąć obowiązek wykonywania czynności załadunkowych lub rozładunkowych po wcześniejszym dokonaniu niezbędnych ustaleń, w szczególności dotyczących sposobu załadunku lub rozładunku towaru. Przewoźnikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 EUR netto za wykonywanie każdej z czynności załadunkowych lub rozładunkowych.
 2. Podwykonawca lub kierowca odbierający ładunek wskazany w zleceniu transportowym nie jest upoważniony do składania bądź przyjmowania w imieniu Przewoźnika oświadczeń woli, a także zaciągania zobowiązań w zakresie zmian, wyłączeń bądź uzupełnień treści zlecenia transportowego, zlecenia na dodatkowe usługi świadczone przez Przewoźnika albo treści niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Zamieszczenie deklaracji wartości przesyłki lub deklaracji specjalnego interesu w dostawie towaru w liście przewozowym CMR lub zleceniu jest uważane za nieważne, jeżeli Przewoźnik nie udzieli wyraźnej zgody w odrębnym oświadczeniu, złożonym w trakcie negocjowania warunków umowy przewozu, w formie dokumentowej określonej w polskim Kodeksem cywilnym.
 4. W przypadku zmiany warunków zlecenia transportowego przez zleceniodawcę poprzez zmianę miejsca załadunku, miejsca rozładunku albo wielkości gabarytowej towaru czy jego ciężaru, gdy zmiana skutkuje:
  a) zwiększeniem ilości kilometrów, jaka musi zostać pokonana przez Przewoźnika w celu realizacji zlecenia transportowego,
  b) zwiększeniem wielkości gabarytowej lub wagi towaru do przewiezienia,
  Przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie (za wykonanie dodatkowych instrukcji) w kwocie stanowiącej sumę 100 EUR i kwoty uzyskanej z przeliczenia liczby kilometrów o jaką zwiększyła się trasa do przejechania, czy też wielkości lub wagi towaru w stosunku do danych wynikających ze zlecenia transportowego, przemnożonych razy 1 EUR.
 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do posługiwania się podczas wykonywania usług przewozowych podwykonawcami, którym może powierzać wykonanie przewozu na każdym etapie jego realizacji.
 6. W związku z zawarciem zlecenia transportowego, zleceniodawca zobowiązany jest wykonać lub zapewnić wykonanie wszelkich obowiązków, które w myśl postanowień zlecenia transportowego, Ogólnych Warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa spoczywają na nadawcy towaru.
 7. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, obowiązki zleceniodawcy, o których mowa w pkt. 6 powyżej, obejmują w szczególności:
  a) przygotowanie i opakowanie przesyłki w sposób nadający się do przewozu środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie ładunku, będącego przedmiotem zlecenia transportowego bez ubytków i uszkodzeń,
  b) wystawienie dla transportu określonego ładunku listu przewozowego oraz jego kompletne i prawidłowe wypełnienie,
  c) załączenie do listu przewozowego wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przewozu oraz wszelkich dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
  d) udzielenie Przewoźnikowi kompletnych, dokładnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do realizacji przewozu,
  e) dokonanie awizacji załadunku lub rozładunku i przekazanie informacji Przewoźnikowi przynajmniej na jedną godzinę przed planowanym załadunkiem lub rozładunkiem,
  f) udzielanie na prośbę Przewoźnika pomocy w kontakcie z załadowcą lub odbiorcą ładunku określonego w zleceniu transportowym,
  g) zwrot Przewoźnikowi dodatkowych, udokumentowanych kosztów, które poniósł w celu realizacji zlecenia transportowego lub instrukcji wydanych przez zleceniodawcę,
  h) niezwłoczne przekazanie zastrzeżeń lub uwag do wykonanej usługi, zarówno swoich, jak i odbiorcy ładunku,
  i) zobowiązanie każdego z załadowców towaru zleconego do przewozu do:
    – sprawdzenia przed załadunkiem opakowania towaru przekazywanego do transportu oraz jego wagi,
    – dokonania załadunku towaru przekazywanego do przewozu na pojazd Przewoźnika,
    – rozmieszczenia ładunku w pojeździe Przewoźnika, w sposób umożliwiający bezpieczny transport towaru, w szczególności chroniący przed jego zniszczeniem czy przeciążeniem osi pojazdu Przewoźnika,
  j) zobowiązanie każdego z odbiorców towaru zleconego do przewozu do:
    – zapewnienia dogodnych warunków do ustawienia pojazdu Przewoźnika w miejscu rozładunku,
    – zapewnienia sprzętu niezbędnego do rozładunku towaru,
    – sprawdzenia transportowanego towaru przy rozładunku pod względem ilości i widocznych uszkodzeń.
 8. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wyda dokumentów niezbędnych do wykonania zlecenia transportowego, albo wyda dokumenty nieważne lub nieprawidłowo uzupełnione, zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w związku z tym przez Przewoźnika, a także za utracone przez niego korzyści.
 9. Zleceniodawca zobowiązuje się nie składać z pominięciem Przewoźnika ofert transportowych kierowcy, do którego otrzymał kontakt w ramach realizacji zlecenia transportowego oraz nie przekazywać kierowcy informacji w zakresie wynagrodzenia i innych warunków współpracy zleceniodawcy z Przewoźnikiem. Powyższy zakaz obowiązuje w czasie wykonywania zlecenia transportowego oraz przez 2 lata od daty jego wykonania. W przypadku naruszenia powyższego zakazu zleceniodawca zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości 10.000 zł.

III. Dodatkowe usługi

 1. Przewoźnik, na podstawie odrębnego, odpłatnego zlecenia może świadczyć usługi dodatkowe zlecone przez zleceniodawcę, a w szczególności:
  a) sporządzenie protokołu o stanie przesyłki,
  b) postój,
  c) inne usługi dodatkowe na indywidualnie uzgodnionych zasadach.
 2. Zleceniodawca, jak i odbiorca towaru wskazani w liście przewozowym są uprawnieni, na każdym etapie realizacji Umowy przewozu, do zlecenia ustalenia protokolarnego stanu ładunku przekazanego do przewozu. Sporządzenie protokołu o stanie przesyłki dokonywane jest przez Przewoźnika lub jego podwykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) EUR netto.
 3. Jeżeli w zleceniu transportowym zawartym ze zleceniodawcą lub uzgodnieniach dokonanych pomiędzy stronami nie zostało wskazane, że Przewoźnik zobowiązuje się do świadczenia usługi postojowej przez określony czas bezpłatnie, albo za określoną cenę, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty Przewoźnikowi 350 EUR netto za każdą rozpoczętą dobę postoju, jeżeli Przewoźnik zgodzi się na wykonywanie usługi postoju. Ta sama cena obowiązuje za świadczenie usługi postoju po czasie bezpłatnego postoju określonym w zleceniu transportowym (jeżeli taki czas jest przewidziany).
 4. Przewoźnik może odmówić wykonywania usługi postoju, jeżeli zakłócałaby ona harmonogram wykonania innych przyjętych zleceń przez Przewoźnika.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od zawartego z Przewoźnikiem zlecenia transportowego (umowy przewozu) przed przystąpieniem przez Przewoźnika do jego realizacji tj. przed podstawieniem przez Przewoźnika pojazdu na miejsce załadunku, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu).
 2. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od zlecenia transportowego (umowy przewozu) w trakcie jej realizacji (po podstawieniu pojazdu na miejsce załadunku), zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu) .
 3. Przewoźnik może odstąpić od zlecenia transportowego w przypadku, gdy:
  a) po podstawieniu środka transportu w miejscu załadunku, zleceniodawca lub występujący w jego imieniu załadowca odmawia wydania ładunku będącego przedmiotem zlecenia transportowego,
  b) zleceniodawca lub działający w jego imieniu załadowca nie przygotował ładunku będącego przedmiotem zlecenia transportowego do wydania lub nie załadował ładunku we wskazanym w zleceniu transportowym terminie (przedziale czasowym) oraz w ciągu jednej godziny po upływie przewidzianego czasu załadunku,
  c) przygotowany do wydania ładunek w sposób istotny odbiega od opisu zawartego w zleceniu transportowym lub dokumentach przewozowych, a w szczególności w zakresie rozmiarów, ilości, ciężaru lub sposobu opakowania,
  d) ładunek nie posiada opakowania, w sytuacji gdy jest ono wymagane, jak również, gdy opakowanie zdaniem Przewoźnika jest niedostateczne w danym przypadku lub wadliwe,
  dane w liście przewozowym będą w jakiejkolwiek części różne od ustaleń wynikających ze zlecenia transportowego (uzgodnień ze zleceniodawcą).
 4. W razie odstąpienia przez Przewoźnika od zlecenia transportowego, z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy i osób występujących w jego imieniu, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości 50 % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu).
 5. W przypadku odstąpienia przez Przewoźnika od zlecenia transportowego bez zgody Zleceniodawcy, z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu).

V. Odpowiedzialność

 1. Zarówno Przewoźnik, zleceniodawca, jak i inne osoby uczestniczące w realizacji przewozu towaru ponoszą odpowiedzialność na podstawie i w zakresie określonym postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Reklamacje

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu i prawidłowości wykonania przewozu, osoba uprawniona (zleceniodawca albo odbiorca) może skierować na adres Przewoźnika pisemną reklamację. Reklamacja w zakresie treści oraz załączników winna spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Do reklamacji należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
  a) zlecenie transportowe;
  b) list przewozowy,
  c) protokół szkody – jeżeli został sporządzony,
  d) dokument wskazujący wartość i wagę towarów objętych zleceniem transportowym (umową przewozu),
  e) pisemne roszczenie z wyliczeniem powstałej szkody.
 3. Przewoźnik jest uprawniony do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli są one potrzebne dla rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.
 4. Przewoźnik udzieli odpowiedzi na reklamację w terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Zleceniodawca ani odbiorca nie mogą dokonywać jakichkolwiek potrąceń wierzytelności przysługujących im wobec Przewoźnika, z wierzytelnościami przysługującymi Przewoźnikowi z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi, chyba że Przewoźnik wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 6. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług, w tym usługi, której dotyczy reklamacja.

VII. Ochrona danych

 1. Postanowienia umieszczone w pkt. 2-9 zawierają informacje określone w art. 13 ust. 1−2 oraz art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych zleceniodawcy oraz udostępnionych przez zleceniodawcę danych osobowych osób występujących w imieniu zleceniodawcy (osób kontaktowych) jest Przewoźnik. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych korespondencję należy kierować pod adres e-mail : info@translog.company
 3. Dane osobowe zleceniodawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zlecenia transportowego (umowy przewozu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dane osobowe osób występujących w imieniu Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy (zlecenia transportowego) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
 5. Dane osobowe zleceniodawcy oraz osób występujących w jego imieniu będą również przetwarzane w celu:
  dochodzenia roszczeń lub obrony praw zleceniodawcy z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz podejmowania przez niego działań marketingowych własnych produktów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  przechowywania dokumentacji związanej z dokonanymi rozliczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości).
 6. Zleceniodawcy oraz osobom występujących w jego imieniu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, zleceniodawcy oraz osobom występujących w jego imieniu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane osobowe zleceniodawcy oraz osób występujących w jego imieniu mogą być udostępniane podwykonawcom Przewoźnika (podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), jego partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym usługi Przewoźnika oraz jego klientom) i podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą.
 9. Dane osobowe zleceniodawcy oraz osób występujących w jego imieniu będą przetwarzane przez Przewoźnika przez czas niezbędny do realizacji zlecenia transportowego (umowy przewozu) oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej zawarciem. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.
 10. Podanie danych osobowych przez zleceniodawcę i osoby występujące w jego imieniu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji zlecenia transportowego (umowy przewozu)).
 11. Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia treści pkt. 1-9 każdej osobie występującej w jego imieniu, której dane udostępnił Przewoźnikowi w celu zawarcia lub realizacji zlecenia transportowego (umowy przewozu).
 12. Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia informacji, o której mowa w pkt. 10, niezwłocznie po udostępnieniu Przewoźnikowi danych osobowych osoby występującej w imieniu Zleceniodawcy, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich udostępnienia.
 13. Zleceniodawca jest zobowiązany do potwierdzenia realizacji obowiązku wynikającego z pkt. 11 na żądanie Przewoźnika Potwierdzenie nastąpi poprzez udostępnienie Przewoźnikowi w formie dokumentowej oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią, wskazaną w pkt. 10 przez każdą z osób występującej w imieniu Zleceniobiorcy, której to dane osobowe zleceniodawca udostępnił Przewoźnikowi.

VIII. Rzeczy zabronione w przewozie

 1. Przewoźnik nie przyjmuje do transportu towarów zabronionych przez regulacje państw, przez które następuje transport Przesyłek lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu pracowników i współpracowników, albo które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne Przesyłki, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie. Zabrania się nadawania następujących przedmiotów:
  a) organów i szczątków ludzkich, zwierzęcych lub zwłok;
  b) towarów o szczególnej wartości np. dzieł sztuki, antyków, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, znaczków pocztowych o wysokiej wartości, przedmiotów mające wartość kolekcjonerską;
  c) metali i kamieni szlachetnych;
  d) futer, kości słoniowej i produktów pochodzących z kości słoniowej, środków psychotropowych, narkotyków;
  e) płynów ustrojowych;
  f) materiałów pornograficznych;
  g) przedmiotów lub materiałów, które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne przesyłki.
 2. Składając zlecenie transportowe (umowę przewozu) zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i je akceptuje. Składając Przewoźnikowi zlecenie transportowe (umowę przewozu) zleceniodawca oświadcza również, że nie zleca przewozu ładunku zawierającego przedmioty wskazane w ust. 1.
 3. W przypadku wykrycia w przewożonym na zlecenie zleceniodawcy ładunku przedmiotów określonych powyżej w ust. 1, zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Przewoźnika w związku z przewożeniem ładunku z rzeczami zabronionymi w przewozie. W takim wypadku zleceniodawca odpowiada także za utracone przez Przewoźnika korzyści.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Przewoźnik oświadcza, że przestrzega zagranicznych przepisów związanych z wykonywaniem przewozu na terytorium poszczególnych państw UE, w tym przepisów związanych z delegowaniem kierowców i wypłatą wynagrodzenia za wykonywanie pracy w danym kraju, które mają zastosowanie do Przewoźnika. Przewoźnik zobowiązuje się do wypełniania wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez zagraniczne przepisy, w tym posiadania odpowiedniej dokumentacji, rozliczenia i wypłacenia wynagrodzenia kierowcy.
 2. W przypadku poniesienia przez Przewoźnika szkód przewyższających wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, Przewoźnik ma prawo domagać się od zleceniodawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia transportowego przez zleceniodawcę, w sposób dla którego w zleceniu transportowym lub niniejszych Ogólnych Warunkach nie została przewidziana inna kara umowna, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości 50 % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu).
 4. Zleceniodawca nie ma prawa przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających ze zlecenia transportowego, przysługujących mu wobec Przewoźnika, bez zgody Przewoźnika wyrażonej w formie pisemnej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w przypadku przewozów międzynarodowych – przepisy Konwencji CMR, a w sprawach nieuregulowanych w Konwencji CMR i w pozostałych przypadkach – przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Ogólne Warunki są powszechnie dostępne w siedzibie Przewoźnika, a ponadto ich treść jest opublikowana na stronie internetowej pod adresem: www.translogcompany.com.
 7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Ogólnych Warunków strony poddają rozstrzygnięciu polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę (adres) Przewoźnika.

Ogólne Warunku wchodzą w życie z dniem 01.11.2020 roku.