Straßenfracht

von Translog Company

– Vom Paket zur FTL
– Frachtüberwachung rund um die Uhr
– Innerhalb Europas
– Nonstop-Fahren / 2 Fahrer an Bord
– Echtzeit-Tracking
– Just-in-Time

Bei der schnellsten Transportart, bei der die gesamte Ladefläche des Fahrzeugs Ihrer Sendung gewidmet ist und der Transport direkt von Punkt A nach Punkt B ohne weitere Stopps und Umladungen erfolgt, zahlt der Kunde die gesamte Ladefläche des Fahrzeugs
Dienstparameter:

 • Inlands-, Export- und Importtransporte in der gesamten EU und außerhalb der Union, den GUS-Staaten und dem Nahen Osten
 • Top-Informationsdienst, Track & amp; Trace-Status, elektronische Benachrichtigungen
 • Lieferung von Sendungen zu festen Daten oder Zeitfenstern
 • Moderne Fahrzeugflotte von 1,5 bis 24 Tonnen mit ausreichender Kapazität für große Sendungsmengen
 • Sicherheit, bewährte Spediteure, Selbstversicherung + All-Risk-Versandversicherung

Das Unternehmen Translog Company bietet dank seiner langfristigen Präsenz auf dem Markt hochspezialisierte Dienstleistungen im Bereich der internationalen Logistik und Spedition .
Derzeit konzentriert es sich auf die umfassende Bereitstellung des Transports von Waren aller Temperaturniveaus und -mengen in ganz Europa.

Straßenfracht

von Translog Company

Vorteile des Unternehmens:

 • Own fleet of 150 modern vehicles (EURO 6, EURO 5 EEV) undergoing regular service inspections
 • Refrigerated and tarpaulin semi-trailers
 • Operational and experienced team of dispatchers providing professional services and advice in the field of international transport
 • Individual approach to your logistics requirements
 • Offer full truckload transport, as well as delivery
 • Constant control of shipments thanks to a 24-hour tracking system
 • The safety of shipments during transport is ensured by an alarm device
 • Network of qualified contract carriers
 • Regular driver training
 • Insurance according to CMR, including the theft of a shipment up to CZK 15 million or more
 • Many years of experience in the transport of fruits, vegetables, frozen products, but also industrial and pharmaceutical goods

Road freight

by Translog Company

– From parcel to FTL
– 24/7 cargo monitoring
– Within Europe
– Non-stop driving / 2 drivers on board
– Real time tracking
– Just-in-Time

The fastest mode of transport, where the entire loading area of the vehicle is dedicated to your shipment and the transport takes place directly, from point A to point B without further stops and transhipments, the customer pays the entire loading area of the vehicle.

Service parameters:

 • Domestic, export and import transport throughout the EU and outside the Union, the CIS countries, the Middle East
 • Top information service, track & trace statuses, electronic notifications
 • Delivery of consignments on fixed dates or time window
 • Modern fleet of vehicles from 1.5 tons to 24 tons with sufficient capacity for large volumes of shipments
 • Security, proven carriers, self-insurance + all-risk shipment insurance

The company TRANSLOGCOMPANY offers, thanks to its long-term presence on the market, highly specialized services in the field of international logistics and forwarding.
At present, it focuses on the comprehensive provision of transport of goods of all temperature levels and quantities throughout Europe.

Road freight

by Translog Company

Advantages of the company:

 • Own fleet of 150 modern vehicles (EURO 6, EURO 5 EEV) undergoing regular service inspections
 • Refrigerated and tarpaulin semi-trailers
 • Operational and experienced team of dispatchers providing professional services and advice in the field of international transport
 • Individual approach to your logistics requirements
 • Offer full truckload transport, as well as delivery
 • Constant control of shipments thanks to a 24-hour tracking system
 • The safety of shipments during transport is ensured by an alarm device
 • Network of qualified contract carriers
 • Regular driver training
 • Insurance according to CMR, including the theft of a shipment up to CZK 15 million or more
 • Many years of experience in the transport of fruits, vegetables, frozen products, but also industrial and pharmaceutical goods

Silniční nákladní doprava

společnost Translog Company

– Od balíku po FTL
– Monitorování nákladu 24/7
– V rámci Evropy
– Non-stop jízda / 2 řidiči na palubě
– Sledování v reálném čase
– Právě včas

Nejrychlejší způsob přepravy, kdy je pro Vaši zásilku dedikována celá ložná plocha vozidla a přeprava probíhá napřímo, z bodu A do bodu B bez dalších zastávek a překládek, zákazník platí celou ložnou plochu vozidla.

Parametry služby:

 • tuzemské, exportní i importní přepravy po celé EU i mimo unii, státy SNS, blízký východ
 • špičkový informační servis, statusy track&trace, elektronické notifikace
 • doručení zásilek na fixní termíny nebo časové okno
 • moderní flotila vozidel od 1,5 tuny až do 24 tun s dostatečnou kapacitou pro velké objemy zásilek
 • bezpečnost, prověření dopravci, vlastní pojištění + možnost all-risk pojištění zásilek

Společnost TRANSLOGCOMPANY nabízí díky svému dlouholetému působení na trhu vysoce specializované služby oblasti mezinárodní logistiky a spedice.
V současné době se zaměřuje na komplexní zajištění přepravy zboží všech teplotních stupňů a množství v rámci celé Evropy.

Silniční nákladní doprava

společnost Translog Company

Přednosti společnosti:

 • Vlastní vozový park čítající 150 moderních vozových souprav (EURO 6, EURO 5 EEV) procházející pravidelnými servisními kontrolami
 • Chladírenské a plachtové návěsy
 • Operativní a zkušený tým dispečerů poskytující profesionální služby a poradenství v oblasti mezinárodní přepravy
 • Individuální přístup k Vašim logistickým požadavkům
 • Nabídka celovozových přeprav, ale i dokládek
 • Neustálá kontrola zásilek díky 24 hodinovému trackingovému systému
 • Bezpečnost zásilek během přepravy zajištěna alarmovým zařízením
 • Síť kvalifikovaných smluvních dopravců
 • Pravidelná školení řidičů
 • Pojištění dle CMR zahrnující také odcizení zásilky až do výše 15 mil CZK i více
 • Dlouholeté zkušenosti s přepravou ovoce, zeleniny, mražených výrobků, ale také průmyslového a farmaceutického zboží

Автоперевозки

от TRANSLOGCOMPANY

– От участка до FTL
– 24/7 мониторинг грузов
– В Европе
– Вождение без остановок / 2 водителя на борту
– Отслеживание в реальном времени
– Вовремя

Самый быстрый вид транспорта, при котором вся погрузочная площадка транспортного средства предназначена для вашего груза, а транспортировка осуществляется напрямую из пункта А в пункт Б без дальнейших остановок и перегрузок, клиент оплачивает всю погрузочную площадь транспортного средства.

Параметры услуги:

 • Внутренние, экспортные и импортные перевозки по ЕС и за пределы Союза, страны СНГ, Ближнего Востока
 • Лучшая информационная служба, отслеживание и отслеживание статусов, электронные уведомления
 • Доставка грузов в установленные даты или временное окно
 • Современный автопарк от 1,5 тонн до 24 тонн с достаточной вместимостью для больших объемов отгрузок.
 • Безопасность, проверенные перевозчики, самострахование + страхование отправлений от всех рисков

Компания TRANSLOGCOMPANY, благодаря своему длительному присутствию на рынке, предлагает узкоспециализированные услуги в области международной логистики и экспедирования.
В настоящее время она сосредоточена на комплексном обеспечении перевозки грузов любого температурного уровня и количества по всей Европе.

Компания TRANSLOGCOMPANY, благодаря своему длительному присутствию на рынке, предлагает узкоспециализированные услуги в области международной логистики и экспедирования.
В настоящее время она сосредоточена на комплексном обеспечении перевозки грузов любого температурного уровня и количества по всей Европе.

Автоперевозки

от TRANSLOGCOMPANY

Преимущества компании:

 • Собственный парк из 150 современных автомобилей (EURO 6, EURO 5 EEV), проходящих регулярные сервисные проверки
 • Полуприцепы рефрижераторы и тентованные
 • Оперативная и опытная команда диспетчеров, предоставляющая профессиональные услуги и консультации в области международных перевозок.
 • Индивидуальный подход к вашим логистическим требованиям
 • Предлагаем полный грузовой транспорт, а также доставку
 • Постоянный контроль отправлений благодаря круглосуточной системе отслеживания
 • Сохранность отправлений при транспортировке обеспечивает сигнализация.
 • Сеть квалифицированных контрактных перевозчиков
 • Регулярное обучение водителей
 • Страхование согласно CMR, включая кражу груза на сумму до 15 миллионов чешских крон и более
  Многолетний опыт перевозки фруктов, овощей, замороженных продуктов, а также промышленных и фармацевтических товаров.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.